Nhật Thanh Nguyễn

Luật Sư Cộng Sự

 


Là một giảng viên khoa luật dân sự Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh hơn 6 năm, anh là một người có hiểu biết chuyên sâu về chuyên ngành luật dân sự nói riêng và ngành luật nói chung. Với kinh nghiệm và hiểu biết đó, anh đã đại diện cho VPLS trong việc tư vấn và xử lý những vụ việc tại Tp Hồ Chí Minh, là cố vấn pháp lý cho một số doanh nghiệp khác tại Tp Hồ Chí Minh.

– Cử nhân Luật Đại học Luật Tp. Hồ Chỉ Minh

– Thạc sĩ Luật Đại học Luật Tp. Hồ Chỉ Minh

-Ngôn ngữ: Tiếng Anh.